Serveis d'atenció a famílies

Serveis d’Atenció a Famílies

Aquests serveis estan inscrits al departament de Benestar Social i Família, el número de registre: S09198.

Àrea psicològica

 • Informació i assessorament psicològic:

  Proporcionar a les famílies un espai per exposar la seva problemàtica en situacions específiques que es donen. Per les famílies i/o usuaris que necessiten una intervenció més específica i sistemàtica, s’ofereixen consultes.

 

 • Grup d’Encontre Familiar:

  És un grup socioeducatiu format per familiars de persones amb problemes de salut mental, que es reuneix cada 15 dies, a la seu de l’associació. El grup està conduït per una psicòloga externa .És un espai obert de paraula, de conversa i d’intercanvi d’experiències, per tal d’obtenir un millor coneixement de la malaltia i millorar la gestió de la situació familiar viscuda. El grup té un format pedagògic orientat a la transmissió d’habilitats de comunicació perquè les famílies millorin la convivència amb la persona afectada per una malaltia mental i tractar d’evitar situacions de sobrecàrrega emocional.

Àrea Social

 • Informació i assessorament a Famílies:

Davant les demandes de las famílies, es valora la situació i s’ofereix la resposta més adequada. Es constitueix com un espai d’atenció, orientació i suport per tal de donar resposta a les demandes que arriben de familiars que tenen al seu càrrec una persona amb problemes de salut mental.

L’objectiu és oferir a les persones que consulten un espai que els permeti clarificar dubtes, orientar-los en relació als itineraris, serveis i recursos existents en el territori on resideixen i garantir que se sentin acompanyats en la seva situació.

Els familiars podran accedir al programa JURIMM FSMC. És un servei d’atenció jurídica destinat a persones amb trastorn mental o els seus familiars que necessitin l’assessorament d’un jurista. 1ª i 2ª visites gratuïtes.

 • Suport a situacions estressants:

La convivència amb una malaltia crònica és dura i tant la persona té problemes de salut mental com els seu entorn més immediat són les persones que més pateixen els seus efectes. Hi ha períodes en que tant la persona com el seu entorn van sobre portant la situació, però altres en què es desborda i necessiten suport i atenció per seguir caminant endavant. Des de l’entitat es recolzen aquestes situacions per tal d’acompanyar el projecte vital de cadascuna d’aquestes persones.

 • Acollida a famílies:

L’ objectiu és servir a las famílies com un centre de recolzament i referència, per assessorar i en la mesura del possible cobrir les seves necessitats i les del seu familiar amb un Trastorn Mental Sever.

Àrea de Convivència

L’Associació Salut Mental Dr. Tosquelles realitza diferents activitats de caire lúdic i recreatiu, que tenen com a objectiu el trencar el aïllament habitual dels familiars i alhora que es fomenta la vessant integradora de l’associació en la comunitat.

Serveis d'atenció a la persona amb problemes de salut mental

Serveis d'inclusió i rehabilitació comunitària

Club Social el porxo

El Club Social “El Porxo” (S.I.S.C) és un servei que depèn de l’Associació Salut Mental Dr. Tosquelles i està inscrit amb el número de registre S05685 pel Departament d’Acció Social i Ciutadania.

El Club Social s’adreça a persones que, per causa d’un trastorn mental, tenen dificultats d’inserció social, d’integració comunitària al seu entorn natural i d’organització del lleure. Té per finalitat, dins d’un marc de relacions socials, augmentar la participació i les diferents maneres de vinculació amb la comunitat mitjançant l’ocupació significativa del temps lliure.

La missió del Club Social és ajudar a les persones amb trastorn mental a utilitzar les activitats de lleure per assolir quotes de salut, independència, participació, integració en la comunitat i qualitat de vida; promoure un estil de vida en el qual les activitats de lleure siguin importants per la persona tenint present que la identitat de club va més enllà del lleure, incidint i recolzant el projecte vital de la persona.

 

Objectius Generals

 • Promoure un increment de l’autonomia personal i de la socialització de les persones amb TMS.
 • Incrementar la qualitat de vida i la inclusió sòcio-comunitària de les persones amb TMS.

Objectius específics

 • Mantenir-se com a alternativa eficaç de suport social.
 • Potenciar i afavorir la utilització autònoma dels recursos de lleure i culturals que la comunitat ofereix als ciutadans.
 • Potenciar la participació en activitats associades a benestar i satisfacció personal.
 • Promoure la creació de vincles afectius, d’amistat i d’ajuda mútua entre els usuaris del Club.
 • Estimular l’ interès i la motivació en la realització d’activitats, a fi de superar la tendència a l’aïllament i la passivitat.
 • Desenvolupar rols i ocupacions socialment significatives.
 • Col·laborar en el procés d’atenció integral de l’usuari.
 • Sensibilitzar l’entorn comunitari immediat afavorint la participació activa dels usuaris del Club en activitats i recursos propis de la comunitat.
 • Fomentar els valors de convivència, inclusió i socialització de la població en general, potenciant el Club Social com una entitat activa dins el municipi.

Per tal d’aconseguir aquests objectius es realitzen activitats Internes, externes , autoorganitzades i seguiments individualitzats.

Amb les activitats es treballen les àrees: expressiva y artística, Salut i esport, culturals, medi ambient i natura i convivència.

Club Social de Joves

Aquest és un recurs d’inserció social que preten donar resposta a la necessitat de vincular un col·lectiu de persones més Joves (18 a 35 anys) que té problemes de salut mental. . Aquest recurs fomenta la inclusió social i les relacions socials. Les activitats es realitzen en espais comunitàris .

Voluntàriament

Aquest servei està inscrit en el Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya amb el número de cens: 001674-000.

 

Proporciona a les persones amb problemes de salut mental, eines que ens permetin donar un pas més d’inclusió a la comunitat, realitzant activitats voluntàries a Entitats de la cuitat.

Les persones amb problemes de salut mental poden ser molt vàlides, per dur a terme tasques dins a entitats no lucratives i institucions públiques locals.

D’aquesta manera el benefici es recíproc,  per una banda les persones amb TMS en risc d’exclusió social, poden donar un pas (amb ajuda i suport d’un professional) i aportar les seves habilitats a altres ciutadans, fomentant així el seu autoconcepte, augmentant la seva autoestima i el sentiment d’utilitat.

D’altra banda, la ciutadania de Reus es beneficiarà dels serveis d’aquestes persones, formant així una comunitat més empàtica, solidària, cooperativa i afavorint la des estigmatització d’aquest col·lectiu.

Objectius

 •  Afavorir l’adquisició de valors de solidaritat, humanitat i democràcia.
 • Fomentar actituds de compromís, responsabilitat i treball en equip.
 • Afavorir el desenvolupament de rols socialment significatius
 • Promoure la creació de vincles afectius, d’amistat i d’ajuda mútua.
 • Augmentar el nivell d’autonomia i apoderament.
 • Contribuir a augmentar l’autoestima.

Servei de Respir

L’ any 2012 l’equip tècnic i la Junta Directiva degut a les necessitats detectades per les persones que atenem decideixen realitzar  un nou Servei  tant d’atenció a la persona amb TMS com a la família. Aquest servei ofereix la possibilitat que la persona amb trastorn mental gaudeixi d’un recurs lúdic i cultural d’interès i atractiu per a ell i per a la família, qui també veu alleugerida la seva tasca cuidadora.

Objectius:

 • Potenciar l’autonomia personal de les persones amb T.M.S.
 •  Millorar la qualitat de vida de les persones amb T.M.S.
 • Oxigenar l’espai i als membres propers a la persona amb T.M.S.

Activitats:

 • Programació i realització de Sortides de cap de setmana sencer.
 • Avaluació i propostes de millora.

Serveis d'habitatge

L’àrea d’habitatge ofereix un suport a la llar a persones amb trastorn mental on, mitjançant la comunicació, la comprensió i el respecte, hi hagi una bona convivència per a millorar l’autonomia i la qualitat de vida, desenvolupant o recuperant les seves capacitats.

Programa de suport i autonomia a la pròpia llar

Aquest és un recurs d’inserció social que preten donar resposta a la necessitat de vincular un col·lectiu de persones més jove que té problemes de salut mental dins els Clubs Socials. Aquest recurs fomenta la inclusió social i les relacions socials. Les activitats es realitzen en espais comunitàris .

Acompanyament Integral

Aquest servei està registrat al Departament de Benestar i Família amb el número de registre : S09144.

És un Programa d’acompanyament terapèutic, individualitzat i integral que pretén afavorir la continuïtat de l’atenció a les persones amb problemes de salut  mental i el desenvolupament de l’autonomia personal. Està dirigit a persones amb problemes de salut  mental que presenten de forma consistent dificultats en tasques bàsiques de la vida diària, al seguiment dels tractaments, a la continuïtat de l’atenció sòcio-sanitària, a l’accés de dispositius i recursos per la integració social, a la participació de les activitats a la comunitat, o amb greu risc de tenir aquestes dificultats a curt, mig o llarg termini.

Objectiu general:

-Facilitar els recolzaments necessaris per a la recuperació, la integració i l’accés de les persones amb problemes de salut mental als recursos sòcio-comunitaris amb l’objectiu de promoure l’autonomia personal, tractaments integrals i mantenir una qualitat de vida digna.

Objectius específics:

-Afavorir la iplicació de la persona amb problemes de Salut mental durant el seu procés de recuperació.

-Fomentar la participación activa de la familia a l’acompanyament del procés de recuperació de la persona amb problemes de Salut mental.

-Potenciar la utilització per part de la persona amb problemes de salut mental de recursos socials i sanitaris a la comunitat.

-Promoure el coneixement del programa a l’entorn comunitari per difondre el servei i establir vies de col·laboració.			

Àrea associativa

Àrea sensibilització comunitària

La nostra entitat té la obligació de conscienciar a l’entorn més proper sobre la problemàtica que tenen les persones amb T.M.S. i les seves famílies. Per això cada any realitzem activitats en el nostre entorn més immediat per tal d’anar aconseguint any rere any aquest objectiu.

Activitats formatives

Busquem fer ressonar quelcom del què suposa l’experiència de les persones que pateixen un problema de salut mental, així com els efectes i les necessitats que suposa en l’entorn familiar. La situació de fragilitat, el desemparament quan arriben els primers símptomes, el no comprendre què està passant, l’impacte de l’hospitalització, la mirada dels altres… Són alguns dels aspectes que han d’afrontar aquestes persones i el seu entorn familiar. Els diuen que són malalts mentals, però en realitat són persones fràgils, que pateixen. No els resulta gens fàcil fer-se un lloc en el món, un món que tampoc és perfecte. De fet la inclusió social no està mai assegurada del tot per a ningú, però tal vegada pel que pateix un problema de salut mental això encara pot ser més dificultós. Per això és important reconèixer la dignitat i les eines amb les que s’hi enfronten, i les que podem construir junts.

Amb aquestes Xerrades volem donar a conèixer l’Associació, contribuir a formar opinió i promoure la sensibilització i la inclusió social d’aquestes persones.

Objectiu General

 • Promoure un canvi en les actituds i prejudicis, per tal de fer desaparèixer l’estigma social sobre les malalties mentals.

Activitats de sensibilització

 • L’entitat per tal de donar-se a conèixer dins l’entorn més immediat cada any realitza activitats diferents i diverses per tal de sensibilitzar a la població dels problemes d’inclusió de les persones amb un Trastorn Mental Sever i les seves famílies.

Objectius:

 • Millorar la imatge de les persones amb TMS.
 • Sensibilitzar a la ciutadania i institucions de la problemàtica de les persones amb TMS i les seves famílies.
 • Promoure la igualtat d’oportunitats.

VOLUNTARIAT A L’ASMT

Aquest servei està inscrit en el Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya amb el número de cens: 001674-000.

S’impulsa aquest projecte, amb la finalitat de que persones sensibilitzades,o amb formació específica en l’àmbit de la salut mental i els serveis a la comunitat, puguin tenir un espai on poder interaccionar amb les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies, aportant els seus coneixements i habilitats.

Objectius

– Generar un espai d’intercanvi i coneixement mutu on hi hagi formes de col·laboració entre la persona voluntària i la nostra Associació.

– Establir els sistemes interns de formació i orientació adients per  la realització de les tasques que es encomanen a la nostra associació.

– Garantir la realització de la seva activitat en les degudes condicions de seguretat i higiene.

– Facilitar una acreditació que l’habiliti i identifiqui per al desenvolupament de la seva activitat.

– Subscriure una pòlissa d’assegurança que cobreixi les despeses derivats de l’acció del voluntariat, tant la responsabilitat civil  com els accidents.

– Cobrir les despeses derivades de la prestació del servei i dotar a les persones voluntàries dels Mitjans adequats pel compliment de Les seves comeses.