El 20 de Novembre de l’any 2014 l’ASMT és declarada d’utilitat pública.

 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=676580&language=ca_ES